Autoverzekering

Brandverzekering

Familiale verzekering

Hospitalisatie

Rechtsbijstand

Reisverzekering

Leningen

Beleggen

Levensverzekering

Allerlei

Particulieren

icoon autoverzekering

Autoverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

In België bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Veroorzaakt u een ongeval dan dekt deze verzekering de materiële en lichamelijk schade die u aan derden zou veroorzaken.

Verder lezen

Dekking

De dekking en de contractuele bepalingen zijn wettelijk bepaald en dus bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Deze verzekering dekt lang niet alles. De schade aan derden wordt wel vergoed. Derden zijn andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Passagiers zijn dus verzekerd.

Heeft u alleen een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dan zijn de volgende zaken niet verzekerd:

 • Schade aan het voertuig bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Medisch en lichamelijk letsel van de bestuurder bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Diefstal, glasbraak en vandalisme aan het voertuig;
 • Schade aan het voertuig bij een vluchtmisdrijf;
 • Advocaatkosten;

Wilt u meer verzekeren dan kunt u kiezen voor de volgende verzekeringen:

 • Full omnium;
 • Mini omnium;
 • Bijstand voertuig;
 • Rechtsbijstand auto;
 • Premie

De hoogte van de premie wordt door verschillende factoren bepaald. Vaak wordt een bonus-malus regeling aangeboden. Een schadevrij jaar levert u extra korting op. Bij de bepaling van de premie wordt soms ook gekeken naar het soort bestuurder.

Vragen die daarbij gesteld worden zijn:

 • Hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs al?
 • Heeft u al een ongeval gehad?
 • Woont u in de stad of op het platteland?
 • Waarvoor gebruikt u de wagen?
 • Heeft u een tweedehandsvoertuig?

U krijgt zo een autoverzekering op maat. Het is overigens ook belangrijk om bij uw keuze voor een verzekering niet alleen te kijken naar de hoogte van de premie. Het verschil zit vaak in de service en extra voordelen die worden aangeboden.

Contacteer ons, we doen het nodige voor u!

Icoon brandverzekering

Brandverzekering

Veel geld én energie heeft u geïnvesteerd in uw woning. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het zodoende zéér aangeraden uw eigendom te verzekeren.

Eén kortsluiting volstaat om in luttele tijd uw woning te veranderen in een brandende toorts. Als dan blijkt dat die woning niet of slecht verzekerd was en dat u voor een gigantische kost moet opdraaien, kan uw leven veranderen in een werkelijke hel.

Terecht doet u er alles aan om dit risico te vermijden, maar dat is geen reden om onnauwkeurig te werk te gaan.

Verder lezen

Is u woning voldoende verzekerd?

Bij onderverzekering wordt de vergoeding bepaald op basis van de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de nieuwwaarde van uw woning. De vergoeding zal zodoende ontoereikend zijn om de woning in zijn vroegere staat terug te herstellen.

Om de toepassing van de evenredigheidsregel te vermijden, en zodoende de zekerheid, zwart op wit, te hebben dat u niet meer onderverzekerd bent, hebben de verzekeringsmaatschappijen verschillende mogelijkheden ter beschikking gesteld:

 • Op basis van een rooster met de voornaamste kenmerken van de woning
 • Eerste risico
 • Op basis van een expertise, eventueel uw eigen expert
 • Op basis van 20x de jaarlijkse huurprijs (voor huurders)

Daarenboven bent u onbeperkt verzekerd, d.w.z. dat u mogelijk een hogere vergoeding ontvangt indien blijkt dat de heropbouwwaarde na schade groter is dan het bedrag dat in uw polis vermeld is.

De meeste verzekeraars hebben hun eigen evaluatiesysteem ontwikkeld. Er bestaan ook gemeenschappelijke evaluatieroosters, opgesteld door de beroepsvereniging en aanvaard door de meeste verzekeraars.

Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij en de gekozen brandpolis is de verzekering nog uit te breiden met bepaalde packs om de brandpolis naar uw wensen aan te passen. Kom eens langs voor een volledige vergelijking voor uw polis. Onder deze uitbreidingen valt bijvoorbeeld diefstal, indirect verlies, rechtsbijstand na brand, …

Huurder

Op basis van art. 1732, 1733 en 1735 blijft de huurder blijft steeds verantwoordelijk voor de teruggave “in goede staat” van het gehuurde goed. De wetgever belast de huurder met een vermoeden van aansprakelijkheid.

Hierdoor blijft hij ook verantwoordelijk voor de schade aan de gehuurde woning ten gevolge van een ongeval, onvoorzichtigheid waarbij hij zijn onschuld niet kan bewijzen. Hij moet dus een externe oorzaak van schade bewijzen. Bijvoorbeeld een gebrek in de bouw of overmacht.

Meestal wordt echter een verplichting tot het onderschrijven van een verzekering voor het gebouw opgelegd in het huurcontract.

Diefstal

Wat houdt de dekking ‘Diefstal’ precies in?
De dekking diefstal is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering niet standaard deze waarborg opneemt in de polisvoorwaarden. U moet deze dekking apart onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering. Met deze dekking (die u onderschrijft bij uw brandverzekering), beschermt u zich tegen diefstal en vandalisme. Met jaarlijks vele tienduizenden diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

Hier een overzicht van de gedekte schadegevallen:

 • Inbraak (bv. een geforceerde deur of venster);
 • Inklimming (bv. door een ladder te plaatsen en via een raam van de bovenverdieping);
 • Gebruik van valse sleutels;
 • Gebruik van gestolen of verloren sleutels;
 • Heimelijke binnendringing (bv. iemand die zich voordoet als een medewerker van de energieleverancier die de meterstanden komt opnemen);
 • Binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden of van huispersoneel;
 • Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd;
 • De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

De goederen moeten zich bevinden in de woning waarvoor u de diefstaldekking hebt afgesloten. Als aan die voorwaarde voldaan is, zijn volgende mensen tegen diefstal verzekerd:

 • de verzekeringsnemer, dat is de persoon die de verzekering aangegaan is;
 • de echtgenoot van de verzekeringsnemer;
 • alle personen die in de woning wonen die verzekerd is;
 • het huispersoneel;
 • de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld wanneer de verzekering afgesloten werd op naam van een vzw, dan is de beheerder van die vzw verzekerd).

Tenzij de algemene voorwaarden iets anders vermelden, dekt een diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten uw woning (tenzij soms tuinmeubelen) niet.

Dus geen aanrader, meer een MUST!

Familiale verzekering icoon

Familiale Verzekering

Het bezit van een zogenaamde familiale verzekering is voor velen een evidentie. Onze kinderen mogen dan onze trots zijn, niets belet dat zij toch verantwoordelijk kunnen zijn voor schade aan derden, en in dat geval moet het gebroken potje ook betaald worden.

Verder lezen

Het principe lijkt eenvoudig, de praktijk is echter een stuk ingewikkelder. Wat verstaat men onder ‘gezin’ en ‘gezinsleden’? Waarom is een familiale verzekering ook een ‘must’ voor alleenstaanden? Hoeveel bedraagt de vrijstelling? Is er rechtsbijstand voorzien? Zijn er landen waar de polis niet geldt? Deze en honderden andere vragen kunnen voor u in functie van uw eigen specifieke situatie een substantieel verschil uitmaken.

Wij helpen u graag in de zoektocht naar de polis die u nodig hebt.

Icoon hospitalisatie

Hospitalisatie

Zorg voor gemoedsrust bij ziekte en ziekenhuisopname. Voor u en uw gezin zowel in het binnen- en buitenland want u of uw inwonende familieleden worden ooit opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij een goede hospitalisatie hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen. Uw genezing staat voor ons centraal.

Verder lezen

De hospitalisatieverzekering betaalt uw gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling. Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname.

De terugbetaling gebeurt, in tegenstelling tot vele andere verzekeraars en ziekenfondsen, onbeperkt en zonder kostenplafond.

De belangrijkste troeven van een degelijke hospitalisatieverzekering zijn:

 • Vrije keuze ziekenhuis
 • Geen te betalen voorschot of factuur door de rechtstreekse facturatie aan verzekeraar (optioneel)
 • Wereldwijde dekking en bijstand
 • Huishoudhulp voor en na een opname

DE HOSPITALISATIE VIA EEN WERKGEVER

U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Prima! maar weet u ook of u verzekerd blijft als u met pensioen gaat of van werk verandert? En welke premie u dan zal moeten betalen?

Elke persoon die zijn beroeps gebonden hospitalisatieverzekering verliest (bijvoorbeeld na verandering van werkgever, pensioen, ontslag, …), heeft recht op een individuele voortzetting van deze verzekering met minstens gelijkwaardige waarborgen.

Een individuele voortzetting betekent echter ook een hogere premie.

Verbruggen & Clement biedt de mogelijkheid aan om al een persoonlijke verzekering af te sluiten die gelijk loopt met die via de werkgever. Deze goedkope oplossing zorgt ervoor dat:

 • De premie voor uw hospitalisatieverzekering ook na de individuele voortzetting betaalbaar blijft.
 • U na het verlies van uw verzekering via uw werkgever kunt terugvallen op de uitgebreide waarborgen van een individuele verzekering.

Op deze wijze blijft u altijd en overal volledig gedekt tegen medische kosten, levenslang en aan goedkoper tarief.

Icoon Rechtsbijstand verzekeringen zelfstandigen

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand is een aanvulling op andere verzekeringen die u hebt onderschreven (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, bij verhuur, erfrecht,…). De rechtsbijstand beschermt u of of de personen waarmee u in familieverband woont wanneer er een betwisting is op gebied van aansprakelijkheid. Dit kan op bijna in alle gevallen binnen het overzicht risico’s dat we hier voorstelden.

Verder lezen

Waarbij kan de rechtsbijstand u ondersteunen?

 • Analyse van de situatie, wat zijn mijn rechten?
 • Welke plichten moet ik vervullen.
 • Ondersteuning bij een geschil vooraleer het een gerechtelijke procedure wordt
 • Ondersteuning tijdens een gerechtelijke procedure.

Wanneer u een geschil hebt met een tegenpartij, zal uw verzekeraar contact nemen met de verzekeraar van de tegenpartij of met de tegenpartij zelf. Op deze manier zullen ze dan vooraleer gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke schikking voorstellen. Zodat de hele rompslomp van een proces vermeden kan worden.

Wat met de financiële en administratieve ondersteuning wanneer een minnelijke schikking niet kan worden bereikt? De kosten voor de gerechtelijke procedure, alsook de correspondentie tussen de partijen zullen worden gedragen door de bijstandsverzekering. Maar ook de erelonen van een advocaat. En de kosten voor rechtspleging van de tegenpartij mocht u het proces verliezen. U bent overigens in elke formule vrij voor wat betreft de keuze van advocaat.
Let op: elke verzekeraar heeft specifieke elementen opgenomen in de contracten rechtsbijstand. Neem zeker contact met ons als u hier wat dieper op wil ingaan.

Icoon reisverzekeringen

Reisverzekering

Een (reis)bijstandsverzekering is een zorgende verzekering. Het is belangrijk dat er onmiddellijk naar een gepaste oplossing voor uw probleem wordt gezocht.

Verder lezen

Technische hulpverlening

Hulpverlening aan mensen die pech hebben met hun auto of schade als gevolg van een ongeval behoort tot het dienstenpakket van een goede bijstandsverzekeraar. De correcte dienstverleners kunnen beroep doen op een uitgebreid netwerk van betrouwbare relaties die snel kunnen worden ingeschakeld.

Uitgangspunt is het zoveel mogelijk beperken van de overlast. Normaal gesproken betekent dit, naast u begeleiden, directe hulp bijvoorbeeld in de vorm van het laten takelen van de auto, het organiseren van onderdak of het regelen van vervangend vervoer.

Er is een ruim aanbod aan formules: tijdelijke contracten of jaarlijkse verzekering, budgetoplossing of meest volledig, gelinkt aan andere verzekering of bij gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij.

Medische hulpverlening

Niets is zo vervelend als ziek worden of een ongeval krijgen in het buitenland. Vaak bent u niet bekend met de plaatselijke mogelijkheden en voorzieningen, om nog maar te zwijgen over problemen die zich kunnen voordoen met de taal. Gelukkig is een goede bijstandsverzekeraar een deskundige steun en toeverlaat. Van belang is uiteraard dat in alle gevallen snel een team met ervaren artsen en hulpverleners beschikbaar is.
Daarnaast kunnen gedetailleerde afspraken worden gemaakt over de uw begeleiding in het buitenland en eventuele repatriëring bij ziekte of overlijden.

Annulatie en reisonderbreking

Wanneer u onverwacht niet op reis kan vertrekken dan kan deze waarborg ervoor zorgen dat u de kosten van uw geboekte reis, vlucht en/of verblijf terugbetaald krijgt.

Belangrijk is dat het contract tijdig wordt afgesloten. In elk geval zijn tijdelijke contracten (zeker deze die u via een reisorganisator kan afsluiten) veelal beperkter en in verhouding vrij duur.

Premiebepalende elementen zijn duur van het contract (tijdelijk voor de duur van een reis dan wel een jaar

Icoon leningen

Leningen

Woonkredieten

Voor een woonkrediet of hypotheek bieden we vele formules en voordelige rentevoeten. U kunt een krediet afsluiten voor de aankoop van een woning, de bouw van uw droomhuis of de renovatie van een bestaand pand. We bieden ook leningen aan voor energiezuinige aanpassingen aan de woning.

Verder lezen

Leningen op afbetaling

Zakenkantoor Verbruggen & Clement biedt u uitstekende voorwaarden voor elke lening, of dit nu een persoonlijke lening, autofinanciering of belastingkrediet betreft. Wij zorgen ervoor dat uw dossier zo snel mogelijk klaar is, zonder daar meer voor aan te rekenen. Ook zelfstandigen kunnen bij ons terecht om een lening af te sluiten.

Kortetermijnleningen

Kortetermijnkrediet
Renovatieleningen
Autoleningen
Lening voor alle doeleinden

Op zoek naar een financiering op maat? Neem contact op met ons kantoor of mail naar dirkv@verbruggenenclement.be

Let op, geld lenen kost ook geld!

Icoon beleggen

Beleggen

Verzekeringsmaatschappijen bieden u een ruim aanbod aan mogelijke aandelen- en/of obligatiebeleggingen. U kiest voor meer zekerheid of rendement. Eerst is het zaak om te weten waar u zich goed bij voelt én hoe uw beleggingsportefeuille verdeeld is.

Verder lezen

Mirakel-beleggingen bestaan niet. Het is belangrijk dat u uw korf goed verdeeld over soorten beleggingen. We kunnen u hierbij als onafhankelijk bemiddelaar goed verder helpen.

Het is voor ons belangrijk open kaart te spelen. Zonder duidelijke en volledige informatie van u kunnen we geen aangepast voorstel uitwerken.

We vinden het belangrijk dat u mee bent in het verhaal. Bij ons wordt er niet snel aan het loket een belegging verkocht.

Wist u dat er bijvoorbeeld beleggingsfondsen zijn die hoe dan ook garanties geven naar rendement.

Uw beleggingsverzekering is uw paspoort voor de internationale beursmarkt: beleggingen gekoppeld aan diverse fondsen en beheerd door de beste fondsenbeheerders.

Zoals voor vele mensen is sparen voor u een haast natuurlijke reflex. Aanlokkelijke hoge rendementen trekken u wel aan, maar u beschikt noch over de nodige tijd, noch over de nodige ervaring om de beursevolutie dagelijks te volgen en te interpreteren.

Nochtans zou u graag meegenieten van het succes van de groeisectoren en de economische groei in landen met een sterke conjunctuur.

U kan ook met kleine spaarbedragen een spaarkapitaal opbouwen waarvan het rendement aan gemengde beleggingsfondsen wordt gekoppeld. Afhankelijk van uw temperament kiest u voor een fonds met een overwicht aan obligaties of een fonds waarin het aandelenpakket primeert. Op middellange en lange termijn (aanbevolen looptijd meer dan 6 jaar) kunnen deze fondsen een opbrengst opleveren die deze van de klassieke formules ruimschoots overtreft.

Icoon Levensverzekering

Levensverzekering

De term levensverzekering wordt vaak enkel met het risco overlijden geassocieerd. Nochtans zijn levensverzekeringen de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot volwaardige spaar- en beleggingsformules, en worden ze als dusdanig ook door consumentenorganisaties erkend.

Verder lezen

Onder het hoofdstuk ‘basisinformatie’ trachten we u wegwijs te maken in alle aspecten van de levensverzekering. Zowel de aspecten overlijden als leven komen hier aan bod, net als de fiscaliteit en het beleggingsaspect.

Zoals elders op deze website vind u ook door ons geselecteerde productinformatie die betrekking kunnen hebben op alle types van levensverzekering: overlijden, pensioensparen, groepsverzekering, beleggingsverzekering, …

Contacteer ons voor meer gepersonaliseerde uitleg en een offerte voor het product van uw keuze.

Icoon

Allerlei

De eerder opgesomde productinformatie is uiteraard niet volledig.

We kunnen u o.a. volgende verzekeringen aanbieden.

Verder lezen

 • Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Tienjarige Aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurders-Inzittenden
 • Evenementen
 • Machinebreuk
 • Bromfiets
 • Paarden
 • Honden en katten
 • Foto-apparatuur
 • Verenigingsleven
 • Persoonlijke ongevallen
 • Sport
 • Motorfiets
 • Vrachtwagen
e-baloise

Contacteer ons:

U kunt ons vlot bereiken via ons contactformulier. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen omtrent verzekeringen, leningen en beleggingen. Zowel potentiële als reeds bestaande klanten kunnen een snel antwoord verwachten.

U kunt ons ook altijd bereiken via telefoon voor dringende zaken.

Adres

Grote Markt 21, 2850 Boom

k

FSMA-nummer

61278

Bel ons

 03/846.04.60

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag:
09.00u - 12.30u
14.00u - 17.00u
Na 17u: Op afspraak
Zaterdag: Op afspraak